EN

Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Eventgarden (3130387-2)
Yhteystiedot
Tietosuojaa koskevat asiat: arne@eventgarden.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Eventgarden käsittelee henkilötietoja, jotta voimme toimittaa palveluita asiakkaillemme ja jotta voimme vastata potentiaalisten asiakkaidemme yhteydenottoihin. Käsittelemme yhteydenottolomakkeen kautta lähetettyjä viestejä rekisteröidyn suostumuksen perusteella. Lisäksi käsittelemme tarjouspyyntölomakkeiden kautta lähetettyjä yhteydenottoja mahdollisen sopimuksen valmistelemiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. Tarjouspyyntölomake on toteutettu Typeform-ohjelman avulla. Tuottamiemme palveluiden laskutusaineistoa käsittelemme osana kirjanpitoaineistoa kirjanpitolain velvoittamana. Käsittelemme meille lähetettyjä työhakemuksia rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Tilastoimme verkkosivustojemme käyttöä Google Analytics ja Hotjar -palvelua käyttäen. Hyödynnämme tilastoinnin avulla keräämiämme tietoja verkkosivujemme kehittämisessä. Käytön tilastointi perustuu oikeutettuun etuumme kehittää tarjoamiamme palveluita.

Lisäksi verkkosivustomme on linkitetty Facebookiin hyödyntäen Facebook-pikseliä. Tällä mahdollistetaan aiemmin tällä verkkosivulla käyneiden tavoittaminen myös sosiaalisen median mainonnan avulla.

Mikäli lähetät pyynnön sinulle kuuluvien rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä, tallennamme pyynnön ja sen johdosta tehtyjen toimenpiteiden tiedot, jotta voimme täyttää yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen osoitusvelvollisuuden. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme huolehtia tietojenkäsittelyn turvallisuudesta lakisääteisten velvoitteiden perusteella.

Eventgarden ei käytä henkilötietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa.

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • yksilöinti- ja yhteystiedot
 • tiedot palveluista
 • yhteydenottojen sisältö ja muut tiedot
 • sähköiset tunnistetiedot ja tiedot sivustojemme käytöstä
 • laskutustiedot

Saamme henkilötietoja pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyiltä. Lomakkeissa pakollisiksi merkityt tiedot ovat mahdollisen palvelun toimittamisen edellytys.

Henkilötietojen säilytysajat

Säilytämme henkilötietoja seuraavasti:

 • Meille lähetetyt yhteydenotot ja tarjouspyynnöt: 1 vuosi
 • Kirjanpitoon liittyvät tiedot: kirjanpitolain edellyttämä aika
 • Verkkopalveluiden käytön tilastotiedot: 26 kuukautta
 • Tiedot rekisteröityjen oikeuksien käytöstä: 2 vuotta

Muita henkilötietoja säilytämme korkeintaan kaksi vuotta aktiivisten käsittelytoimien päättymisestä ellei lakisääteisistä velvoitteista muuta johdu.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsittelevät ne työntekijämme, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Lisäksi siirrämme tai luovutamme henkilötietoja seuraaville vastaanottajille käsittelyn tarkoitusten edellyttämissä määrin:

 • Google (Analytics-palvelun osalta)
 • Hotjar Ltd
 • Meta Inc (Facebook-mainonnan vuoksi)
 • Typeform SL
 • Palveluiden toimittamisessa tarvittavat yhteistyökumppanit
 • Laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat
 • Viranomaiset lain edellyttämänä
 • Muut käsittelyn tarkoitusten edellyttämät yhteistyökumppanit tai käyttämämme henkilötietojen käsittelijät

Euroopassa sijaitsevia tai toimintaa harjoittavia henkilötietojen vastaanottajia sitovat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietoja siirretään Euroopan ulkopuolelle vain sellaisille vastaanottajille, jotka ovat toteuttaneet asianmukaiset turvatoimet.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten toimitathan tarvittavat tiedot tunnistamista varten. Eventgarden käsittelee rekisteröityjen oikeuksia koskevia pyyntöjä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sekä säilyttää tiedot oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajan.